Privacybeleid van Voorzet

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens. Hoe beter wij u leren kennen, hoe beter wij u kunnen ondersteunen bij uw hulpvraag. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan wij op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring is van toepassing op de organisaties Voorzet Behandeling, Voorzet Begeleiding en Voorzet Arbeid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangen wij van u zelf. Daarnaast krijgen wij informatie toegezonden van opdrachtgevers en verwijzers die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

 • uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • uw geboortedatum en geslacht
 • nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
 • informatie over uw huidige leef- en / of werksituatie.
 • bijzondere persoonsgegevens, uw BSN en gegevens over uw gezondheid.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij:

 • u diensten aanbieden waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben om onze diensten adequaat aan te kunnen bieden
 • moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude.
 • contact met u kunnen opnemen als dat nodig is voor goede dienstverlening

Wie hebben inzage in uw persoonsgegevens?

Leveranciers van softwarepakketten waar Voorzet mee werkt hebben mogelijk inzage in uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft Voorzet haar netwerkbeheer uitbesteed aan een externe partij waarbij Voorzet de zekerheid heeft dat er zo veilig mogelijk met uw gegevens wordt om gegaan. Bij Voorzet wordt een clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarvoor werken wij samen met een erkende, externe partij waarmee wij de voor het onderzoek noodzakelijke gegevens delen. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat hier heldere afspraken over zijn vastgelegd hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan.

In onze rapportages delen wij de noodzakelijke persoonsgegevens met de opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij in ieder geval zolang u klant bij Voorzet bent. Na afloop van uw traject worden uw gegevens gearchiveerd.

Op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wet WGBO) zijn wij verplicht uw (bijzondere) persoonsgegevens 15 jaar te bewaren.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen. Dit mogen alleen feitelijke gegevens zijn. Bij niet-feitelijke gegevens kunt u uw eigen commentaar laten toevoegen.
 • uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.
 • uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Let er wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een traject via ons heeft lopen. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat uiteraard aan u weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Uw bezoek aan onze website en cookies

Als u onze website bezoekt, worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘cookies’. Hoe wij hier mee omgaan, vindt u terug in ons ‘Cookie’ beleid. Er worden daarmee geen persoonsgegevens van u opgeslagen op de website.

Indien u zichzelf aanmeldt bij Voorzet via de aanmeldingsprocedure van de website, worden uw gegevens rechtstreeks in het cliënt volgsysteem van Voorzet vastgelegd en worden deze gegevens niet op de website opgeslagen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Voorzet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voorzet.nl.

Ook voor overige vragen in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), kunt u contact opnemen met Voorzet via

Heeft u een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons dat laat weten. Dit kunt u doen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Deze persoon houdt binnen Voorzet toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt de FG bereiken via .

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland.

Als u een klacht heeft en u komt er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookiebeleid

De website Voorzet.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Voorzet beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Voorzet na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Voorzet gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Voorzet website en hun functionaliteit.

Functionele cookies:

Cookie Doel Opslagperiode
Session Cookie (e.g.  21f0d8cf5d2581b803d8719ea3eb09e8) This session cookie assigns and captures a unique visitor session ID in order to keep track of each specific user between pages. This is used to make your browsing session smoother and faster. verloopt automatisch na verlaten website
jpanesliders Deze zijn nodig om functionaliteiten binnen de website te laten werken, zoals de sliders. verloopt automatisch na verlaten website


Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Cookie Doel Opslagperiode
Google Analytics:
__utma, __utmb, __utmc, __utmz Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Voorzet inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Voorzet de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Voorzet kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Onze bezoekersgegevens worden anonymized naar Google verzonden. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier. __utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer   van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update