Algemene voorwaarden Stichting Voorzet Behandeling

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 2. Een behandelopdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de behandelovereenkomst, bestaande uit het Behandelplan en de Algemene Voorwaarden. Het behandelplan zal de cliënt ter ondertekening worden aangeboden en vormt de basis van de behandeling (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
 3. De cliënt zelf is volledig  verantwoordelijk om eventueel  te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert.
 4. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd via de DBC in rekening te brengen.
 5. De door Voorzet aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de intake, diagnostiek en behandelingen dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Let op: de betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de factuur nog niet heeft vergoed.
 6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim. Zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, brengt Voorzet rente in rekening van 1 % per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen
 7. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Voorzet zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 8. Alle buitenrechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,-­‐.
 9. Bij betalingsachterstand is  Voorzet gerechtigd  verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 10.  Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een (korte) brief geïnformeerd wordt. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 11. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling en tot 15 jaar na afsluiting van de behandeling.
 12. Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v.effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring), conform het bestuurlijk akkoord voor de GGZ. De resultaten zullen (geanonimiseerd) aangeboden worden aan Stichting Benchmark GGZ.